Külaplatsi arendus

2009

Külaplatsi kastutamiseks tehakse koostööd Veeteede ameti ja kinnistu omanikuga- toimuvad Lubja küla jaanituled ja teised kultuuriüritused

2009
2021

Lubja Külaselts omandab Ingli kinnistu

2021
2022

Algatatakse Ingli kinnistu detailplaneeringu muudatus eesmärgiga muuta maa ühiskondliku otstarbega maaks, et ehitada kogukonda teeniv kogukonnakeskus

2022
2023

Külamaja terrass

2023
2023

Külaplatsi pingid

2023
2023

Arukas pink

2023
2023

Kogukonna maja

2023

2023 – Külaselts teeb Viimsi vallavolikogule avaldusega Ingli kinnistu detailplaneeringuala laiendamise kohta. Külaselts on olnud läbirääkimistes Transpordiametiga ja avaldanud soovi omandada riigile kuuluv Ingli kinnistu naaberkinnistu aadressiga Tulepaak 232, katastritunnus 89001:010:0177. Transpordiamet on avaldanud põhimõttelist nõusolekut alustada võõrandamisprotsessiga läbi detailplaneeringu menetluse. Külaseltsi eesmärk on laiendatud planeeringualal viia endiselt ellu Ingli kinnistu planeeringule ettenähtud eesmärke, kuid seda peale muudatust suuremal maa-alal, et elluviidav oleks rohkem keskkonnasõbralikum ja hajutuks pareminini loodusesse. Täna Ingli kinnistule  planeeringu algatamisel antud ehitusmaht jaguneks planeeringualale laiemal määral ja hõlmaks ka Tulepaagi 232 kinnistu. Külaseltsi eesmärk planeeringualal on:

  • luua planeering, mis kannab avalikkuse huve- lipuväljak, välilaualulava, kogukonnahoone.
  • väärindada ja väärtustada kogu planeeringualale jääv, nii loodus- ja ajalooline pärand, kui olemasolev rikkus nt Lubja klindisastangu looduskoosluse eksponeerimine ja nende baasil haridusprogrammide läbiviimine kogukonnale, Lubja lossi, energiaallika jm ajalooliste pärandväärtuse säilmete korda tegemine ja eksponeerimine. Külaselts on eeltööd juba teinud ja tellinud läbi Leader programmi ajaloo uuringud antud alale, mille põhjal eelmainitud eesmärke ellu viia. 
    Toome siinkohal ära ka Transpordiameti nõusoleku planeeringuala laiendamise koha.

    Transpordiamet on nõus Viimsi Tulepaak 232 kinnistu (katastritunnus 89001:010:0177, RKVR-i nr KV4399) kaasamisega käimasoleva Ingli kinnistu detailplaneeringu menetlemise protsessi tingimusel, et detailplaneeringu käigus nähakse ette Viimsi Tulepaak 232 kinnistu jagamine kaheks erinevaks maaüksuseks. Kirja lisas 1 on toodud Transpordiameti ettepanek nimetatud kinnistu jagamiseks vajaliku piiriettepanekuga. Tuletorni vahetus läheduses oleva maa sihtotstarbeks peab jääma transpordimaa, ülejäänud kinnistu sihtotstarbe peaks muutma üldkasutatavaks maaks. Transpordiametile peab säilima juurdepääs oma kinnistule mööda Paenurme teed. Detailplaneeringu käigus tuleb ette näha servituutide alad, kui tee ei muudeta avalikuks kasutamiseks.

Astu Lubja külaseltsi liikmeks

Kui Sinu jaoks on oluline kaasa rääkida küla puudutavate teemade juures ning aidata kaasa Lubja küla arengule, siis astu külaseltsi liikmeks 

Scroll to Top