Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU LUBJA KÜLASELTS
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Mittetulundusühing LUBJA KÜLASELTS.
1.2. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev ühendus, mis tegutseb kohaliku elu edendamiseks ja muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks.
1.3. Ühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.4. Ühingu aadress on: Paenurme tee 37, Lubja küla, Viimsi vald, Harjumaa 74010.
1.5. Ühing on asutatud 01. september 2009. aastal määramata tähtajaks.
1.6. Ühingul on oma sümboolika.
II ÜHINGU TEGEVUSALAD
2.1. Ühingu tegevuse eesmärk on Lubja külaelu korraldamine ja edendamine ning heakorrale ja infrastruktuuride arendamisele kaasaaitamine.
2.2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:
2.2.1. korraldab kohaliku elu edendamiseks üritusi, seminare ja kokkutulekuid;
2.2.2. koostab fondidele ja programmidele projektitaotlusi;
2.2.3. esindab ja kaitseb Ühingu liikmete ühishuve riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
2.2.4. aitab kaasa külamiljöö säilitamisele ja arendamisele;
2.2.5. hoiab kodukultuuri.
2.2.6. Lubja küla looduse mitmekesisuse säilitamine ja loodusobjektide korrastamine.
III ÜHINGU LIIKMESKOND
3.1. Ühingu liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja ja soovib osaleda Ühingu töös.
3.2. Ühingu liikmeks võetakse vastu Ühingu juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse alusel. Avaldajat loetakse Ühingu liikmeks Ühingu juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast alates.
3.3.Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel, mis esitatakse Ühingu juhatusele. Ühingu liige loetakse Ühingust väljaastunuks juhatuse otsuse alusel.
3.4. Ühingust väljaarvamine toimub juhul, kui Ühingu liige on rikkunud Ühingu põhikirja nõudeid või ei ole kolme aasta jooksul osalenud Ühingu tegevuses.
3.5. Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest, samuti ei ole Ühingu liikmel õigust Ühingu varale ja Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
3.6. Ühingu liikmel on õigus:
3.6.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
3.6.2. osaleda tema Ühingus tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel Ühingu organites;
3.6.3. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.6.4. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
3.6.5. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta;
3.6.6. astuda Ühingust välja.
3.7. Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid Ühingu põhikirja raames;
3.7.2. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest;
3.7.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.7.4. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Ühingu varasse;
3.7.5. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ja mainet.
IV ÜHINGU JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Ühingu liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). Üldkoosolek on korraline ja erakorraline. Ühingu Üldkoosolek on pädev otsustama kõikide Ühingu tegevust puudutavate küsimuste üle. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.1.1. Ühingu eesmärkide kindlaksmääramine ja muutmine;
4.1.2. Ühingu Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
4.1.3. Ühingu põhikirjas muudatuste tegemine ja Ühingu uue põhikirja kinnitamine;
4.1.4. Ühingu tegevuskava, eelarve ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
4.1.5. Juhatuse poolt esitatud järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.1.6. Ühingu kõikide maksete suuruse kindlaksmääramine;
4.1.7. Ühingu palgaliste töötajate arvu, nende tööülesannete ja nende töö tasustamise põhimõtete ja korra kindlaksmääramine;
4.1.8. Ühingu auliikmete nimetamine juhatuse ettepanekul;
4.1.9. Ühingu tegevuse lõpetamise ja Ühingu reorganiseerimise küsimuse otsustamine.
4.2. Korraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt vähemalt üks kord igal kalendriaastal.
4.3. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse otsusega, aga samuti juhul, kui seda nõuavad Ühingu liikmed, kes kokku moodustavad vähemalt 1/10 Ühingu liikmete üldarvust, või revisjonikomisjon. Taotlus Üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb Juhatusele esitada kirjalikult arutusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatus peab erakorralise koosoleku kokku kutsuma hiljemalt ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamisest. Kutsed erakorralisele Üldkoosolekule saadab Juhatus kirjalikult kõigile Ühingu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne koosoleku läbiviimise kuupäeva koos arutusele tulevate küsimustega.
4.4. Kui korraliseks Üldkoosolekuks ei ole kohale ilmunud käesoleva põhikirja punktis 4.5. nõutud osa liikmeskonnast, kutsutakse samal päeval kokku Erakorraline Üldkoosolek. Juhatus teavitab käesolevas punktis sätestatud võimalusest Korralise Üldkoosoleku kokku kutsumise teates.
4.5. Korraline Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest. Erakorralisel Üldkoosolekul otsustusvõime piirangut ei ole.
4.6. Otsused võetakse Üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega Üldkoosolekul esindatud häältest. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused kantakse Üldkoosoleku protokolli. Hääletamise protseduur Üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine toimub salajaselt, kui Üldkoosolek seda otsustab. Üldkoosoleku protokolli õigsust kinnitavad Üldkoosoleku juhataja ning sekretär, kes valitakse Üldkoosolekust osavõtvate Ühingu liikmete hulgast.
4.7. Üldkoosoleku juhatajal ei ole õigust muuta Üldkoosoleku päevakorda. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes Üldkoosolekul ei osalenud.
4.8. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust Juhatus, mis määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi Ühingu Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
4.9. Ühingu juhatus võib 2 kuni 5 liikmeline.
4.10. Ühingu Juhatuse pädevusse kuulub:
4.10.1. liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine Ühingust;
4.10.2. Ühingu liikmete üle arvestuse pidamine;
4.10.3. Ühingu rahaliste ja muude vahendite kasutamise otsustamine;
4.10.4. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
4.10.5. tegevuskava ettevalmistamine;
4.10.6. Põhikirja punktis 2.2.2. nimetatud projektitaotluste koostamise korraldamine;
4.10.7. Ühingu jooksva asjaajamise korraldamine;
4.10.8. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine.
4.11. Juhatuse tööd juhib ja koordineerib Juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees.
4.12. Juhatuse koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Kutsed Juhatuse koosolekule saadab esimees kõigile Juhatuse liikmetele hiljemalt üks nädal enne koosoleku läbiviimise kuupäeva koos arutusele tulevate küsimustega.
4.13. Igal Juhatuse liikmel on Juhatuse koosolekul üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.14. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest.
4.15. Juhatuse koosoleku protokollidele ja otsustele kirjutavad alla Juhatuse esimees, tema puudumisel aseesimees ning protokollija.
4.16. Ühingul võivad olla auliikmed, kes võivad täita Ühingu esindamisfunktsioone, kuid kellel ei ole Ühingu nimel allkirjaõigust.
V ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED
5.1. Ühingu vara võib tekkida:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. annetustest ja sponsorsummadest;
5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.4. muust tulust, mis saadakse põhikirjalise tegevuse arendamisel.
5.2. Mittetulundusühingu liikmed on kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määrab Üldkoosolek Juhatuse ettepanekul. Liikmemaks tasutakse kord aastas kas sularahas või pangaülekandega mittetulundusühingu arvelduskontole.
5.3. Ühingu varasid kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.4. Majandustegevuses juhindub Ühing oma põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.
5.5. Ühingu finants-majandusliku tegevuse kontrollimise eesmärgil valib Üldkoosolek igaks järgnevaks kahe-aastaseks perioodiks 3-liikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.
5.6. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda Ühingu Juhatuselt raamatupidamisaruannet ja kontrollida tegevuskava ning finantsdistsipliini täitmist.
5.7. Ühingu liikmetele ei jaotata tulu.
VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINGU ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub Üldkoosoleku otsuse alusel ja muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
6.2. Üldkoosolek valib vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni ja määrab aja, millal toimub Ühingu viimane Üldkoosolek.
6.3. Ühingu tegevus lõpetatakse Ühingu viimase Üldkoosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt.
6.4. Ühingu Juhatus saadab Ühingu tegevuse kohta teate kolme tööpäeva jooksul lõppakti kinnitamisest riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele Ühingu registrist kustutamiseks.
6.5. Ühingu likvideerimise kulud kaetakse Ühingu arvel. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ülejäänud vara sarnase tegevusega mittetulunduslikele ühendustele või kohalikule omavalitsusele.
6.6. Põhikirjas sätestamata küsimused lahendatakse mittetulundusühingute seaduse ja selle seaduse alusel väljaantud õigusaktide alusel.

Astu Lubja külaseltsi liikmeks

Kui Sinu jaoks on oluline kaasa rääkida küla puudutavate teemade juures ning aidata kaasa Lubja küla arengule, siis astu külaseltsi liikmeks 

Scroll to Top