Lubja küla

Lubja küla asub Viimsi vallas, Harjumaal. Viimsi valla pindala on 73 km². Vald jaguneb alevikeks ja küladeks. Valla haldusterritooriumil on 2 alevikku (Haabneeme ja Viimsi) ja 20 küla. Suurem osa Viimsi vallast jääb Viimsi poolsaarele, piirnedes lõunaosas Tallinna ja Maardu linnaga ning ligi ühe km ulatuses Jõelähtme vallaga. Lisaks maismaa osale (kokku 47 km² ) on Viimsi valla koosseisus 15 saart (kokku 26 km² ).


Lubja küla paikneb Viimsi poolsaare keskel ja on ümbritsetud Viimsi aleviku, Haabneeme alevikuga ning valla suuremate küladega – Pringi, Leppneeme, Tammneeme ja Pärnamäe. Kaugus Viimsi vallamajani on küla piirist ca 1 kilomeeter. Merega Lubja küla ei piirne.


Lubja küla hõlmab märkimisväärse osa Viimsi poolsaare keskosas paiknevatest metsamassiividest, millest suurem osa on riigi omandis.


Oluline maastikuelement Lubja külas on Põhja-Eesti klindiastang, mida siin kutsutakse Lubja mäeks. Klindiastangul paikneb liitsihi ülemine märk ehk Lubja majakas, samuti nn. Röövlikoobas, mis on üks tähtsamaid vaatamisväärsusi nagu ka kogu klindiastang Viimsi vallas üldse. Röövlikoobas ja Rauaallikas on riikliku kaitse all.


Viimsi vallavolikogu on loonud nii klindiastangu kui ka metsade ning astangu alla jäävate põllu- ja rohumaade kaitseks kohaliku looduskaitse ala.


Klindiastangu, metsade ja astangu alla jäävate põllu- ja rohumaade piirkond omab olulist miljööväärtust, mis leiab kajastamist Lubja küla osaüldplaneeringus.


Tootmispiirkonnana tuleb mainida endise Lubja suurfarmi läheduses tegutsevaid ettevõtteid, eriti aga just Ampri tee piirkonda. Viimati nimetatud alal omab suuri tootmissihtotstarbega maaüksusi kinnisvara haldusfirma AS Esmar, kes on need koos tootmishoonetega välja rentinud peamiselt kergetööstusega tegelevatele ettevõtetele.

Äramärkimist väärib ka pidevalt oma võimsusi suurendav RAS Eesti Energia Lubja alajaam Lubja mäel ja AS Viimsi Vesi. Viimasel ajal on tulnud juurde ettevõtteid, kes on välja arendanud laopindu- Kookon, Poolsaare Ärimaja. Suurimaks tööandjaks Lubja külas COATS Eesti, mis tegeleb tõmbelukkude tootmisega. Töötajaid on seal kokku ca 50. Autoteenindusettevõte Remauto OÜ pakub autode tehnoülevaatust ja remonti.


Oluline on teada, et nii Lubja külas kui ka kogu Viimsi vallas elavad inimesed töötavad valdavalt väljaspool koduvalda. Samaaegselt nii Viimsi vallas kui ka Lubja küla ettevõtetes töötavad suures osas inimesed, kelle elukoht asub Tallinnas või mujal väljaspool Viimsi valda. Samas on positiivne, et töötus pole Viimsi vallas eriline probleem.

Teenindusasutusi ja kauplusi Lubja külas tänasel päeval ei ole. Kohalik omavalitsus on näinud küll planeeringutes ette maa-alasid maakasutussihtotstarbega ärimaa ja sotsiaalmaa, kuid käesoleval ajal pole need arendajate poolt ellu viidud.


Lähimad teenindusasutused sh kauplused, kool ja arstiabi asuvad valla naaberhaldusüksuses Haabneeme alevikus. Kuna vahemaa Haabneemes asuvatesse teenindusasutustesse on ca 2 km, siis pole nende puudumine Lubja külas väga oluline. Külas asub 144 kohaline Uus-Pärtle lasteaed, kus asub ka valla ainuke sõimerühm.


2020.a suvel avati Lubja külas 130 kohaline eakate ööpäevaringne üldhooldusasutus Pihlakodu.


Täna elab Lubja külas 921 inimest. Elanikkonna kiire suurenemise alguseks võib pidada aastat 2003, millest alates on küla rahvaarv rohkem kui kolmekordistunud. Elanike arvu juurdekasv on põhjustatud ulatuslikust sisserändest, mis on jõuliselt mõjutanud ka selle vanuselist jaotust.


Kiirelt on kasvanud just tööealise elanikkonna osatähtsus, samuti noorte ja laste osakaal.


Lubja küla saab täna veel üldjoontes pidada hajaasustusega piirkonnaks, samas on täheldatav tiheasustuslike printsiipide rakendumist uute elamualade planeerimisel.


Lubja küla läbib Randvere tee, mis on riigimaantee. Aastatel 2003-2004 rekonstrueeriti Randvere tee põhjalikult ning Viimsi vald rajas tee kõrvale ka jalgratta- ja kõnnitee. Teise tähtsa teena kulgeb Lubja külas Lubja tee, mis on täielikult renoveeritud ja ka selle tee äärde on rajatud kergliiklustee.


Kogu Viimsi poolsaarel on välja ehitatud ühtne ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni süsteem.


Lubja mäel asuvad mobiilsidemastid, mis tagavad mobiilside rahuldava leviala.


Kehtiva Pärtle detailplaneeringu järgi on ettenähtud küla kooskäimise kohaks ja sportmängude ning muude ürituste läbiviimiseks Lubja tee kõrval paiknev maa-ala, mis on hetkel veel välja ehitamata. Lähim üleriigilise tähtsusega tee, Peterburi maantee, asub Lubja küla piirist umbes 10 kilomeetri kaugusel.


Eesti taasiseseisvumise eel alustati Eestimaal taas külavanemate ametisse nimetamist. Lubja küla põliselanikud, kes aastakümneid üksteist tunnevad, valisid endi seast külavanema, kelleks sai Elle Kristlepp. Järgmised külavanema valimised toimusid 09. juunil 2009 ja külavanemaks valiti Raimo Tann, kes on tänaseni Lubja külavanem.

01. septembril 2009 asutati külavanema institutsiooni toetamiseks ja külaelanike kaasamiseks küla arendamisel MTÜ Lubja Külaselts. Kuna külavanem on vallavalitsuse sidemeks külaelanikega, siis läbi külavanema tegevuse on olnud just Lubja küla põlisel elanikkonnal hästi toimiv juurdepääs vallavalitsuse erinevatele ametkondadele.


MTÜ Lubja külaselts on olnud aktiivne küla elu arendaja ja välisrahastuse kaasaja.

Astu Lubja külaseltsi liikmeks

Kui Sinu jaoks on oluline kaasa rääkida küla puudutavate teemade juures ning aidata kaasa Lubja küla arengule, siis astu külaseltsi liikmeks 

Scroll to Top